Členovia

Členstvo v združení:

Členmi združenia sú podielnici spoločne obhospodarovaných lesných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú Detva,  ktoré sú vedené na LV 5468, ako aj v k.ú. Ábelová, vedené  na LV453 a LV 454  a ktorí svoj podiel riadne prihlásili orgánom združenia a prejavili súhlas so Zmluvou o združení a Stanovami.

Listy vlastníctva:

Aktuálne listy vlastníctva si môžete pozrieť  na internetovej  adrese: www.katasterportal.sk a tiež na príslušných Katastrálnych odboroch Okresných úradov. Pre rýchlu orientáciu si môžete pozrieť, prípadne aj vytlačiť LV5468 kliknutím sem: LV5468_2019_1, LV453 kliknutím sem LV453_2019_1, alebo LV454 kliknutím sem LV454_2019_1 .

Prihlasovanie za člena združenia:

Pokiaľ ešte nie ste členom združenia a vlastníte podiel v uvedených lesných pozemkoch, môžete tak urobiť doručením prihlášky do sídla združenia, a to buď osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu vavslik@gmail.com. Prihláška musí obsahovať Vaše meno, adresu, dátum narodenia, údaje o Vašich podieloch (na ktorých LV, pod akými poradovými číslami BLV) sú vedené.  Tak isto musí obsahovať identifikačné údaje o predošlom vlastníkovi podielov a prehlásenie o súhlase so Zmluvou o združení a Stanovami.

Potrebnými údajmi sú aj: číslo účtu, e-mailová adresa a telefónne číslo, 

Ako prihlášku môžete použiť tlačivo, ktoré si môžete pozrieť a vytlačiť tu: Prihláška_do združenia