Ukončené práce na ROEP

pridané dňa:

Oznamujem všetkým, že pre k.ú. Detva boli koncom roka 2010 ukončené práce na „Registri obnovenej evidencie pozemkov“ (ROEP). Pre nás z toho vyplýva nasledovné:

Relevantným dokladom na vydokladovanie svojho podielu je zápis  podielu v "B" časti listu vlastníctva (LV)  a to bez obmedzujúcej poznámky ako : duplicitný vlastník, alebo je v správe SPF  a pod.

Reklamácie na stav LV je treba smerovať na Katastrálny úrad v Detve. Nie je v právomoci predstaviteľov združenia priznávať podiely nedoložené stavom na LV. 

Žiadam Vás tiež aby ste združeniu nahlasovali zmeny adresy  či iných údajov o Vašej osobe, aby nedochádzalo k problémom v našom spojení (Nedostupných podielnikov musíme vyraďovať zo zoznamu). Zmeny adresy nahlasujte aj na Katastrálne úrady, ktoré vedú Vaše listy vlastníctva.
 

Ing. Ján Stehlík, predseda a splnomocnenec  Ostrôžka, združenie podielnikov