Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v tomto čase, sa pravidelné

Valné zhromaždenie nebude konať.  Podiely budeme posielať na účty a pre tých čo nenahlásili číslo účtu pošleme  poštou (znížený o poštový poplatok).  O výsledku hospodárenia vo Vašej hore a o podiele pripadajúcom na Vás, budete bližšie informovaní listom. Podiely  za minulý rok sa budú vyplácať pre vlastníkov podielov v Rúbani a Horný Piešť. Listy rozpošleme do dvoch týždňov a následne budeme posielať podiely. Čísla účtov môžete naďalej nahlasovať e-mailom na: vavslik@gmail.com

Aj tento rok budú v informačnom liste (tak ako vo ako vlaňajšej pozvánke) kumulované informácie za všetky tri spoločne obhospodarovávané hory (Horný Piešť – H , Piešťanská hora – P  a Rúbaň – R). Znamená to, že aj tí podielnici ktorí majú podiel v dvoch, alebo všetkých troch horách dostanú len jeden list. Čo sa týka ekonomiky, tá je stále vypočítavaná za každú horu samostatne ako bolo dohodnuté na začiatku spoločného obhospodarovania.

UPOZORNENIA:

Spodná časť  je zároveň aj POTVRDENÍM O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH. Sú tu spočítané príjmy a výdaje za všetky hory (skupiny) v ktorých máte uplatnený podiel.  Toto potvrdenie  treba odstrihnúť a  uschovať. Podľa neho sa robí daňové priznanie.

Stredná časť sú hlasovacie lístky, kde sú  uvedené Vaše hlasy za všetky hory.

Vrchná časť obsahuje stručné informácie .

OSTATNÉ :

Pripomíname, že sa naďalej množia prípady, kedy sa pozvánka vráti s poznámkou “adresát neznámy” . Obyčajne sa to udeje z dvoch dôvodov. Buď podielnik zomrie a dedič nám o tom nedá informáciu, alebo sa podielnik presťahuje a tiež o tom nedá informáciu. V prípade presťahovania je potrebné zájsť na kataster, aby aj na LV zmenili adresu. Ide o pomerne jednoduchý proces.

Pripomíname tiež, že naďalej je potrebné zlučovať drobné podiely buď prikúpením, alebo predajom. Zákonom je stanovená minimálna výmera podielu 2000 m2. Drobné podiely komplikujú administratívu a pre vlastníka nemajú  praktický význam. Rok čo rok sa o tom presviedčajú mnohí podielnici v Rúbani, avšak zatiať len veľmi malý počet  urobil aj adekvátne kroky. Možno je to aj z dôvodu, že hodnota podielu je často menšia, alebo porovnateľná s nákladmi na prevod vlastníctva. Pre tento prípad môžete výboru nahlásiť svoje rozhodnutie o predaji podielu , aby sa mohli spojiť dohromady viaceré predaje, čím by sa relatívne znížili náklady na prevod podielov. Zatiaľ to využilo len veľmi málo podielnikov. Upozorňujeme tiež, že predaj podielu cudziemu je nezákonný bez predchádzajúcej ponuky predaja ostatným podielnikom.