Valné zhromaždenie

pridané dňa:

V nedeľu 1.3.2020 sa uskutoční Valné zhromaždenie podielnikov

Ostrôžka, z.p.. v kultúrnom centre Piešť I. Prezentácia začína o 11.30 hod.  Známi podielnici dostanú pozvánku poštou.

Tento rok bude pozvánka kumulovaná do jednej za všetky tri spoločne obhospodarovávané hory (Horný Piešť – H , Piešťanská hora – P  a Rúbaň – R). Znamená to, že aj tí podielnici ktorí majú podiel v dvoch, alebo všetkých troch horách dostanú len jednu pozvánku. Čo sa týka ekonomiky, tá je stále vypočítavaná za každú horu samostatne ako bolo dohodnuté na začiatku spoločného obhospodarovania.

UPOZORNENIA:

Spodná časť pozvánky je zároveň aj POTVRDENÍM O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH. Sú tu spočítané príjmy a výdaje za všetky hory (skupiny) v ktorých máte uplatnený podiel.  Toto potvrdenie  treba odstrihnúť, nakoľko je ho treba predložiť  pri preberaní peňazí za podiely a potom  uschovať. Podľa neho sa robí daňové priznanie.

Stredná časť sú hlasovacie lístky, kde sú  uvedené Vaše hlasy za všetky hory. Doporučujeme tiež odstrihnúť, aby sa mohli na VZ použiť, ak sa bude hlasovať podľa počtu hlasov.

Vrchná časť obsahuje stručné informácie o VZ , stručné OZNAMY a tiež časť, ktorú môžete využiť ako SPLNOMOCNENIE  na zastupovanie inou osobou. Tu chceme upozorniť, že je treba vypísať údaje o splnomocnencovi a splnomocnenie vlastnoručne podpísať. Splnomocnením sa musí splnomocnenec na VZ preukázať.

OSTATNÉ :

Pripomíname, že sa naďalej množia prípady, kedy sa pozvánka vráti s poznámkou "adresát neznámy" . Obyčajne sa to udeje z dvoch dôvodov. Buď podielnik zomrie a dedič nám o tom nedá informáciu, alebo sa podielnik presťahuje a tiež o tom nedá informáciu. V prípade presťahovania je potrebné zájsť na kataster, aby aj na LV zmenili adresu. Ide o pomerne jednoduchý proces.

Pripomíname tiež, že naďalej je potrebné zlučovať drobné podiely buď prikúpením, alebo predajom. Zákonom je stanovená minimálna výmera podielu 2000 m2. Drobné podiely komplikujú administratívu a pre vlastníka nemajú  praktický význam. Rok čo rok sa o tom presviedčajú mnohí podielnici v Rúbani, avšak zatiať len veľmi malý počet  urobil aj adekvátne kroky. Možno je to aj z dôvodu, že hodnota podielu je často menšia, alebo porovnateľná s nákladmi na prevod vlastníctva. Pre tento prípad môžete výboru nahlásiť svoje rozhodnutie o predaji podielu , aby sa mohli spojiť dohromady viaceré predaje, čím by sa relatívne znížili náklady na prevod podielov. Zatiaľ to využilo len veľmi málo podielnikov. Upozorňujeme tiež, že predaj podielu cudziemu je nezákonný bez predchádzajúcej ponuky predaja ostatným podielnikom.